ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مهمانسرا مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
تعهدات خوابگاه
 

1- دانشجويان متقاضي خوابگاه ملزم به رعايت دقيق قوانين اسکان در خوابگاهها مي باشند.

2- دانشجويان مسئول حفظ اموال دانشگاه که در اختيار آنان مي گذارند ، مي باشند و چنانچه خسارتي به اين اموال وارد آيد دانشجو بايد از عهده خسارت وارده برآيد.

3- هر دانشجو مسئول حفظ اموال خود بوده و دانشگاه در مقابل حفظ آن تعهدي ندارد.

4- هر دانشجو که براي سال تحصيلي آينده احتياج به خوابگاه دارد ، بايستي نسبت به تقاضاي مجدد و تحويل درخواست به اداره امور خوابگاهها اقدام نمايد . بديهي است در غير اينصورت مسئوليتي در قبال اسکان آنان وجود نخواهد داشت .

5- با توجه به کمبود ظرفيت خوابگاهي سقف استفاده از خوابگاه با توجه به وضعيت ظرفيتي و تعداد متقاضيان براي دوره کارشناسي شش نيمسال و براي کارشناسي ارشد چهار نيمسال در نظر گرفته شده است .

6- دانشجويان حق واگذاري اطاق خود به ديگري را ندارند.

7- جابجائي و تغيير و تبديل هر گونه وسايل مربوط به خوابگاه اکيدأ ممنوع مي باشد.

8- بمنظور حفظ امنيت دانشجويان در خوابگاههاي دانشگاه و جلوگيري از هر گونه وقايع سوئي در آينده مسئولين خوابگاهها مي توانند در هر موقع که صلاح بدانند اطاقهاي خوابگاه را مورد بازديد قرار دهند و دانشجو حق هيچگونه اعتراضي در امور بازرسي مامورين خوابگاهها را ندارند.

9- همراه داشتن کارت خوابگاه هميشه الزامي است .

10- دانشجويان موظفند ساعات ورود و خروج تعيين شده از طريق اداره امور دانشجويان را رعايت نمايند.

11- مبلغ تعيين شده بعنوان وديعه به عنوان هزينه استهلاک و خسارات وارده به خوابگاه کسر گرديده و دانشجويان مي بايست نسبت به پرداخت خسارت تعيين شده در هر ترم اقدام نمايند.

12- در تميز نگاهداشتن وسايل خواب که از انبار دانشگاه تحويل شما داده مي شود نهايت دقت را بنمايند.

13- دانشجو موظف به نظافت محل سکونت خود و حفظ بهداشت و پاکيزگي آن مي باشند.

14- دانشجو موظف است پس از بازگشت از مسافرت (عمليات ) حضور خود را به مسئول خوابگاه اعلام نموده و يا در دفتر يا فرم مربوطه ثبت نمايد.

15- رعايت ادب و احترام متقابل بين دانشجويان و مسئولين خوابگاه الزامي است .

16- رعايت کامل حجاب اسلامي براي خواهران ساکن خوابگاه الزامي است .

17- استفاده از لوازم آرايشي براي دانشجوياي خواهر در خوابگاه مجردي ممنوع مي باشد.

18- چنانچه دانشجويان رعايت مقررات فوق را ننمايند مراتب به کميته انضباطي دانشگاه ارجاع و تصميم متخذه در مورد آنان اجرا خواهد شد.

19- درصورتي که تکميل اتاق از سوي گروه ها صورت نگيرد اداره خوابگاه ها راسا اقدام به تکميل ظرفيت اتاق نموده و حق هرگونه اعتراض از سوي ساکنين  اتاق صلب خواهد شد

 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۵/۲۶
 
 
 
 

شرايط و مهلت ثبت نام خوابگاه براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

قابل توجه دانشجوياني که نسبت به تمديد و انصراف اقدام نکرده اند

آخرين مهلت تمديد سکونت و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجويي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تمديد سکونت و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجويي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

پرداخت اجاره بهاي خوابگاه تا تاريخ 97/09/25

تشکيل پرونده در سامانه صندوق رفاه

پرداخت اجاره بهاي خوابگاه درنيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بروز رساني اطلاعات دانشجويان خوابگاهي در سامانه بوستان

درخواست سکونت در خوابگاه ها به صورت مازاد برظرفيت

آخرين مهلت ثبت نام خوابگاه


   

مهمترین پیوندها